مدت زمان – سه سال
تکمیل سال 12 یا معادل آن، گواهی III و یا گواهی IV

مدرک کارشناسی ممتاز(Honours)
مدت زمان – چهار سال
تکمیل دوره کارشناسی
جزئیات – اگر شما در دوره کارشناسی عملکرد خوبی داشته باشید، دانشگاه ممکن است ورود به یک سال دیگر تحصیلی را به شما اعطای نماید و با مدرک کارشناسی ممتاز (Honours) فارغ التحصیل می شوید.

مدرک زبان:IELTS (Academic) 6 یا 6.5 (بسته به رشته و دانشگاه) و یا معادل TOEFL آن