بسیاری دانشگاه ها و سفارتخانه ای کشورهای مختلف از متقاضیان درخواست مدارک با کپی برابر اصل دارند موسسه مآوا خدمات کپی برابر اصل کردن مدارک برای دانشجویانی که شخصاَ برای اخذ پذیرش و ویزا اقدام نموده اند را ارائه می دهد.
متقاضیان در نظ داشته باشند که اکثر دانشگاه های استرالیا درخواست پذیرش دانشجویان را منوط بر تایید نمایندگان خود در ایران می دانند و تا متقاضی مدارک خود را به تایید یکی از نمایندگان دانشگاه مذکور در ایران نرساند دانشگاه درخواست پذیرش دانشجو را انجام نمی دهد حال اگر متقاضی از دانشگاه هایی که موسسه نمایندگی رسمی آنها را دارا می باشد درخواست پذیرش داشته باشد موسسه بدون عقد قرارداد خدمات کپی برابر اصل و تایید مدارک و معرفی دانشجو به دانشگاه را به عهده می گیرد.