نگارش رزومه، توصیه نامه، انگیزش نامه و نامه سابقه کاری که مورد پذیرش دانشگاه ها و اداره مهاجرت استرالیا باشد قالب خاص خود را دارد و اگر خارج از این قالب باشد ممکن است باعث ردی درخواست پذیرش و یا ویزای متقاضی شود. زیرا که این مدارک در واقع ارائه دهنده اطلاعات شخصی و پیش زمینه ای متقاضیان می باشد که مسئول پرونده با مطالعه این اطلاعات و مدارک ارائه شده بر روی پرونده متقاضی تصمیم گیری می کند بنابراین اطلاعات ارائه شده در این مدارک بسیار سرنوشت ساز می تواند باشد و دادن اطلاعات غلط و ضدالنقیض باعث رد شدن درخواست پذیرش و یا ویزای متقاضی می شود.
برای این منظور موسسه مآوا در آماده کردن این مدارک خدماتی را به دانشجویان ارائه می دهد و در جمع آوری اطلاعات لازم برای این مدارک به متقاضیان کمک می کند.